Vedtægter

Vedtægter

§ 1 NAVN OG HJEMSTED

Klubbens navn er: Bridgeklubben Bellevue.
Klubben er stiftet l. juni 1991.
Dens hjemsted er Risskov. Århus Kommune

 

§ 2 FORMÅL

Klubbens formål er at samle interesserede bridgespillere til regelmæssige spilledage/aftener for gennem træning, undervisning og turneringsspil at dygtiggøre medlemmerne og fremme kendskabet til og interessen for bridge.

 

§ 3 TILHØRSFORHOLD

Klubben er medlem af Danmarks Bridgeforbund og dermed Distrikt Østjylland.

 

§ 4 BESTYRELSE

Klubbens ledes af en bestyrelse på fra 5 til 9 medlemmer. Formanden vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges ligeledes for 2 år ad gangen, således at halvdelen er på valg hvert år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og kasserer og evt. sekretær. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen er til stede herunder formanden eller næstformanden.

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende

Ved vakance kan den tilbageværende bestyrelse udpege en eller flere stedfortrædere, som fungerer indtil næste ordinære generalforsamling.

 

§5 SPILLEUDVALG OG TURNERINGSKOMITE

Bestyrelsen kan nedsætte et eller flere spilleudvalg til at tilrettelægge og lede turneringerne. I sådanne udvalg skal være mindst 1 bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen kan nedsætte en turneringskomite på 3 medlemmer, hvoraf mindst et skal være medlem af bestyrelsen. Komiteen er klubbens lov - og regelfortolkende udvalg.

 

§ 6 REGNSKAB OG REVISION

Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

Årsregnskabet aflægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisors påtegning og underskrift.

Der skal ske periodisering, således at væsentlige ikke betalte udgifter medtages i regnskabet ligesom væsentlige endnu ikke modtagne indtægter medtages.

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant.

Revisor skal hvert år gennemgå regnskabet og påse, at beholdningerne er til stede.

 

§ 7 GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i perioden 1. februar - 31. marts.

Generalforsamlingen skal indvarsles senest 4 uger før afholdelsen ved opslag på klubbens spillesteder.

Forslag der ønskes behandlet, skal indsendes skriftligt til formanden senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Dagsordenen skal indeholde følgende: 

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Godkendelse af det reviderede årsregnskab.
  4. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg af formand. ( kun hvert andet år )
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant
  9. Eventuelt.


Den ordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer, og alle punkter på dagsordenen afgøres ved simpel stemmeflerhed.

Undtaget herfra er forslag til vedtægtsændringer, som kun kan vedtages med mindst 2/3 's majoritet af de på generalforsamlingen mødte medlemmer.

Om klubbens opløsning henvises til § 15

Skriftlig afstemning om et forslag kan forlanges af blot et medlem.

Skriftlig afstemning er obligatorisk ved valg mellem flere kandidater.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke er medlem af bestyrelsen.

Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

 

§ 8 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst en tredjedel af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med angivelse af det emne, som ønskes behandlet.

Generalforsamlingen skal afholdes senest fire uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemninger m.v. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

 

§ 9 KONTINGENT

Generalforsamlingen fastsætter - efter indstilling fra bestyrelsen - det årlige kontingent, som opkræves hel - eller halvårligt efter bestyrelsens bestemmelse.

 

§ 10 TEGNING OG HÆFTELSE

Klubben tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over kr. 50.000, ved låneoptagning samt ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræves godkendelse af generalforsamlingen.

Der påhviler ikke klubbens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler klubben.

 

§ 11 MEDLEMSKAB

Bestyrelsen godkender optagelse i klubben. Indmeldelse i klubben er økonomisk bindende for hele sæsonen - dog kan bestyrelsen tillade udmeldelse efter første halvsæson sæson, når omstændighederne taler for det.

Medlemskab af klubben overføres fra en sæson til næste sæson under følgende forudsætning: Medlemmer har inden en af bestyrelsen offentliggjort frist fortrinsret til at spille på samme hold i ny sæson, men kun såfremt meddelelse herom bekræftes på den af bestyrelsen meddelte måde

Diskriminerende begrænsninger kan aldrig accepteres.

Der kan efter bestyrelsens skøn optages passive medlemmer, som betaler nedsat kontingent.

 

§ 12 MEDLEMMERNES PLIGTER OG RETTIGHEDER

Bestyrelsen kan udfærdige særlige bestemmelser for medlemmernes pligter og rettigheder samt ordensregler

Passivt medlemskab giver ret til deltagelse uden stemmeret i klubbens generalforsamling(er) og festlige arrangementer.

 

§ 13 KARANTÆNE / EKSKLUSION

Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for klubben, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser.

I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

En eksklusion skal indberettes til Danmarks Bridgeforbund. Der henvises i øvrigt til forbundets vedtægter §§ 13 & 14.

.

§ 14 KORTSPIL I KLUBBEN

Andet kortspil end bridge er ikke tilladt. Der må ikke spilles om penge i klubben.

 

§ 15 KLUBBENS OPLØSNING

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun ske på en særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst to tredjedele af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede.

For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en ekstraordinær generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset de fremmødtes antal.

Eventuel formue, herunder fast ejendom og løsøre, skal tilgå de idrætsklubber, der eksisterer i Bellevuehallen

 

Vedtaget på generalforsamling torsdag 16. februar 2012

 

Lone Trøst Pedersen Erling Hansen

formand dirigent

 

Ændret på generalforsamling torsdag d. 16. februar 2023

Merete Schøller / Asbjørn Slot Jørgensen

Sekretær / Dirigent