2023 Generalforsamling

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag 16. februar 2023 kl. 19.00


 


Ad. 1: Valg af dirigent

Asbjørn Slot blev valgt

 

Ad. 2: Formandens beretning
Christian Larsen aflagde formandens beretning, som er vedlagt i sin fulde længde.

 

Anne Adams spurgte om størrelsen på nedgangen i medlemstal: Jeanette svarede, at der var 188 medlemmer i 21/22 og 176 nu.

 

Til spørgsmålet om lukning af underskudsgivende Åbent Hus arrangementer i maj og juli, blev der foreslået en majturnering, hvor man binder sig for hele turneringen. Bestyrelsen vil arbejde positivt videre med forslaget.

 

Niels Bræmer spurgte til, hvordan overgangen fra undervisningshold til turneringshold bliver håndteret. Formanden svarede, at man havde afholdt en speciel turnering for begyndere.

Et par af det foregående års begynderhold havde haft en god oplevelse ved at blive inkorporeret på mandagsholdet efter ½ år.

 

Beretningen blev godkendt med akklamation

 

Ad. 3: Godkendelse af det reviderede årsregnskab
Jeanette gennemgik regnskabet.

 

Niels Bræmer foreslog, at regnskabet næste år bliver udsendt nogle dage før generalforsamlingen.

 

Regnskabet blev godkendt med akklamation

 

Ad. 4: Godkendelse af budget

Budgettet (under forudsætning af uændret kontingent) blev godkendt med akklamation

 

Ad. 5: Fastsættelse af kontingentet

Bestyrelsen foreslår en kontingentstigning på 50,- kr. til 1.871 for helsæsonen og nedsættelse af kontingent for passivt medlemskab til 500,- kr.

 

Nanna foreslog kontingent på 1.900 kr. som blev enstemmigt vedtaget.

 

Ad. 6: Vedtægtsændringer

Bestyrelsens forslag om ændring af standarddagsorden til generalforsamlingen, så Kontingent og Budget behandles under samme punkt, blev enstemmigt vedtaget

 

Ad. 7: Indkomne forslag
Ulla Kortegaard havde foreslået, at der skulle være et alkoholfrit alternativ til vinpræmier.

 

Generalforsamlingen bakker op om forslaget f.eks. i form af fribillet til Åbent Hus, og overlader den konkrete udmøntning til bestyrelsen.

 

Ad. 8.: Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer

Søren, Dorthe og Merete blev genvalgt for 2 år.

Nanna Schalck og Anette Rytkonen blev nyvalgt for 2 år

  

Ad. 9: Valg af revisor og revisorsuppleant
Jens Krusaa blev valgt som revisor.

Bente Dirksen blev valgt som revisorsuppleant.

 

Ad. 10: Eventuelt
Intet

 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen kl. 20.02

 

 

Risskov, 25. februar 2023

 

-------------------------------------------------


Merete Schøller / Asbjørn Slot Jørgensen
Referent / Dirigent