Generalforsamlingen 2019

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag 14. februar 2019 kl. 19.00


Ad. 1: Valg af dirigent.
Kaj Erik Ravn blev valgt og konstaterede generalforsamlingens lovlige indkaldelse og dermed, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig.


Ad. 2: Formandens beretning
Formanden, Lone Trøst Pedersen, aflagde beretning, som er vedlagt i sin helhed.
Der blev fra forsamlingen spurgt om løsning på problem om resultatopgørelse fra sidste turnering mandag eftermiddag. Torsten Ørhøj svarede derpå.
Beretningen blev derefter godkendt.


Ad. 3.: Godkendelse af det reviderede årsregnskab
Kassereren, Steen Mikkelsen, gennemgik regnskabet og fremhævede, at der konstateres et lille overskud i selve klubdriften. Det er tilfredsstillende ud fra den betragtning, at det har været et mål, at klubdriften ikke må give underskud. Det blev påpeget, at tab af medlemmer formodentlig vil give underskud.
Overskuddet på øvrige aktiviteter blev gennemgået. Steen Mikkelsen påpegede, at flere medlemmer selvsagt ville give en forbedret økonomi med mere luft. Klubben har p.t. en fornuftig egenkapital til at imødegå svingninger. Steen Mikkelsen nævnte i den forbindelse, at klubben i 2018 og 2019 har modtaget en gave på i alt kr. 10.000 fra en giver, der ønsker at være anonym.
Dirigenten påpegede, at det jo er muligt at donere midler til klubben bl.a. i forbindelse med oprettelse af testamente.
Regnskabet blev godkendt uden yderligere debat


Ad. 4 Godkendelse af budget + Ad. 5: Fastsættelse af kontingentet
Kassereren, Steen Mikkelsen, gennemgik budgettet og fremhævede, at kontingentet på kr. 650,- pr halvsæson bliver fastholdt. Kontingent til DBF kommer oveni. Vi er ikke herre over størrelsen af dette. DBF-kontingent bliver opkrævet sammen med kontingent for efterårshalvåret. Steen Mikkelsen meddelte, at budgettet er udarbejdet under forudsætning af stabilt antal medlemmer.
Budgettet og kontingentet blev vedtaget af forsamlingen.


Ad. 6: Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag


Ad. 7: Valg af formand
Dorte Jaquet blev med applaus valgt som formand. Dorte takkede for valget. Derefter fik Torben Thrane ordet og takkede i sin tale den afgående formand, Lone Trøst Pedersen for 15 års formand-skab. Herefter fik Lone overrakt en gave og modtog forsamlingens applaus.


Ad. 8.: Valg af bestyrelsesmedlemmer
Inden valget accepterede forsamlingen: ”Bestyrelsen beder generalforsamlingen godkende, at de på generalforsamlingen 2019 valgte 4 personer alle vælges for 2 år. Formålet er at få balance i valgene, således at der hvert år er 4 bestyrelsesmedlemmer på valg. Det betyder, at i 2020 er Aage Bloch, Kirsten Dalgaard, Steen Mikkelsen og Jens Kristian Sommer på valg. I 2021 er de 4 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen i 2019, på valg.”

Dorthe Geday, Henrik Schrøder og Jeanette Slot blev valgt til bestyrelsen.

Dorthe Jaquet bød de nyvalgte medlemmer velkommen.

Torben Thrane og Torsten Ørhøj blev derefter takket for arbejdet i bestyrelsen; dels af den nytiltrådte formand, dels af den afgående formand Der blev overrakt gaver.


Ad. 9: Valg af revisor og revisorsuppleant
Vagn Steen Pedersen blev genvalgt som revisor for 1 år
Kaj Erik Ravn blev genvalgt som revisorsuppleant for 1 år.


Ad. 10. Eventuelt
Der var ingen indlæg til eventuelt.
Den afgående formand takkede for de mange gode år som formand for denne skønne bridgeklub.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen kl. 19.50

Risskov, 19. februar 2019


-------------------------------------------------


Lone Trøst Pedersen Kaj Erik Ravn
Referent dirigent