2021 Generalforsamlingen

Referat af Generalforsamling afholdt onsdag 16. juni 2021 kl. 19.00


 

Ad. 1: Valg af dirigent.

Søren Westesen blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

 

Ad. 2: Formandens beretning
Dorte Jaquet aflagde formandens beretning, som er vedlagt i sin fulde længde.

Beretning blev godkendt med akklamation uden bemærkninger

 

Ad. 3.: Godkendelse af det reviderede årsregnskab
Da kassereren var forhindret i at deltage i generalforsamlingen (af arbejdsmæssige årsager), var det formanden, der gennemgik regnskabet (vedlagt).

 

Det har ikke været muligt at indfri budgettet, hvilket har resulteret i et underskud på 21.000 kr. Den primære årsag er, at det i en Coronatid har været umuligt at opnå den medlemsmasse, som budgettet byggede på.

 

Niels spurgte til begrundelsen for, at vi skal betale husleje, når vi ikke har kunnet spille.

Dorte forklarede, at vi var forpligtet til at betale for lokalerne i henhold til kontrakten uanset om vi bruger lokalerne eller ej, og at Corona-hjælpepakkerne ikke har ydet tilskud til den type udgifter.

 

Tove spurgte, om vi havde fået Corona-støtte, og Dorte oplyste at der var modtaget 15.000 kr. til dækning af manglende indtægter.

 

Ad. 4 Godkendelse af budget
Dorte Jaquet gennemgik forslag til budget, som er baseret på 200 betalende medlemmer.

Den ordinære drift giver underskud, som skal dækkes ind gennem ekstraordinære aktiviteter.

Gennemførelsen af disse kræver deltagelse af frivillige kræfter.

 

Niels spurgte om bestyrelsen havde overvejet, hvorvidt kontingentstørrelsen og prisen for åbent hus var årsagen til vigende medlemstal (700 kr. i kontingent kontra 450 kr. hos Ældresagen).

 

Jens Christian redegjorde for sammenhængen mellem pris og kvalitet, og påpegede at der er en relativ høj klubloyalitet.

 

Budgettet blev godkendt uden afstemning.

 

Ad. 5: Fastsættelse af kontingentet
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent og at hele kontingentet opkræves på én gang ved sæsonstart.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

 

Ad. 6: Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag

 

Ad. 7: Valg af formand
Dorte Jaquet blev valgt uden modkandidat og med akklamation.

 

Ad. 8.: Valg af bestyrelsesmedlemmer
Dorte Geday, Jens Kristian Sommer, Jeanette Slot og Aage Bloch blev valgt for 1 år.

Christian Larsen, Søren Westesen og Merete Schøller blev valgt for 2 år.

Ad. 9: Valg af revisor og revisorsuppleant
Kaj Erik Ravn blev genvalgt som revisor.

Jørgen Andersen blev genvalgt som revisorsuppleant.

 

Ad. 10. Eventuelt
Der var ikke noget til eventuelt.

 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen kl. 19.37

Risskov, 16. juni 2021

 

-------------------------------------------------


Merete Schøller / Søren Westesen
Referent / Dirigent